Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Achiziție publică

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție « MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN SATELE LARGA-JIJIA, POTÂNGENI ȘI IEPURENI DIN COMUNA MOVILENI JUDEȚUL IAȘI »

Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN SATELE LARGA-JIJIA, POTÂNGENI ȘI IEPURENI DIN COMUNA MOVILENI JUDEȚUL IAȘI » Obiectele contractului sunt: – realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție – realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție – Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor – realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate Valoarea estimată de 8.710.757,30 lei a fost realizată din însumarea următoarelor capitole bugetare: 3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor / autorizațiilor – 4.000,00 lei 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție 125.500,00 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 40.000,00 4.1. Construcții și instalații 8.501.257,30 5.1. Organizare de șantier 40.000,00 Note: *)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor” **) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. ***) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. ****) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv ”Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare are reglementează execuția lucrărilor” – conf. Art. 2.2.2 **) Durata contractului este de maxim 24 de luni. Contractul de lucrări va fi semnat numai în urma obținerii finanțării. Lucrările vor fi executate sub clauza suspensivă în funcție de fondurile alocate/obținute de către Autoritatea Contractantă pentru finanțarea investiției. În primul an se vor executa valoric aproximativ 60 % din valoarea lucrărilor iar în al doilea an restul de 40 %. AC va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare. Durata estimată de suspendare până la semnarea contractului: 12 luni.

Valoarea totala estimata:8710757.3 Moneda: RON

Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva începe...
Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Elevii și profesorii din toată țara vor...
Primăria Miroslava

septembrie 28, 2023

Creșa din Miroslava anunță deschiderea unui concurs...
Primăria Iași

septembrie 27, 2023

Iubitorii muzicii din Iași și din împrejurimi...