Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Angajare

Comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment
impozite, taxe locale şi executări silite din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Ruginoasa, jud. Iași.

 1. Probele stabilite pentru concurs:
 • selecţia de dosare;
 • probă scrisă;
 • interviu.
 1. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 2. Data, ora şi locul organizării probei scrise: 02.05.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei
  Comunei Ruginoasa din str. Unirii nr. 27, com. Ruginoasa, jud. Iaşi;
 3. Condiţii de participare la concurs:
  ✓ Condiţii de studii: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
  licenţă sau echivalentă, domeniu de studiu: ştiinţe sociale (domeniu
  fundamental).
  ✓ Condiţii de vechime: – nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare
  exercitării funcţiei publice;
 4. Perioada de depunere a dosarelor: 27.03.2023 – 18.04.2023 – în termen de 20 zile de
  la data publicării anunţului pe site-ul UAT – Comuna Ruginoasa. Anunţul va fi afişat în data
  de 27.03.2023;
 5. Dosarele de înscriere se depun la sediul la sediul Primăriei Comunei Ruginoasa din str.
  Unirii nr. 27, com. Ruginoasa, jud. Iaşi, tel. 0232/734361 sau 0784211950/0764608642
  e-mail: ruginoasaprimaria@yahoo.com sau ruginoasa@is.e-adm.ro persoana de contact
  Axenia – Frija Corina – secretar al UAT Ruginoasa;
 6. Selecţia dosarelor: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării
  termenului de depunere a dosarelor;
 7. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior;
 8. Nu este prevăzuta probă suplimentară în vederea testării unor competențe specifice;
  10.Dosarul de concurs se poate depune în perioada 27 martie – 18 aprilie 2023, ora
  16:00, la secretariatul comisiei de concurs, la d-na Axenia – Frija Corina – secretar general
  al comunei Ruginoasa şi va cuprinde următoarele documentele:
  2
  ▪ formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de
  concurs sau se poate descărca de pe site-ul instituţiei);
  ▪ curriculum vitae, modelul comun european;
  ▪ copia actului de identitate;
  ▪ copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
  unor specializări şi perfecţionări;
  ▪ copia carnetului de muncă şi a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
  care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea
  funcţiei publice;
  ▪ copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
  luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  ▪ cazierul judiciar;
  ▪ declarația pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din
  formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al
  Securității sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislația specifică.
Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva începe...
Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Elevii și profesorii din toată țara vor...
Primăria Miroslava

septembrie 28, 2023

Creșa din Miroslava anunță deschiderea unui concurs...
Primăria Iași

septembrie 27, 2023

Iubitorii muzicii din Iași și din împrejurimi...